Domov   Pišite nam
 
  išči
 
 
 
 
 
 

Trenutno ni aktivne ankete

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčAJA

Spoštovani!

 

V Občini Bled smo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znacaja, uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Bled, ki vam omogoča hiter in brezplačen dostop ter pregled informacij javnega značaja naše občine.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Arhivsko gradivo, ki ga hrani v okviru javne arhivske službe pristojni arhiv v skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni informacija javnega znacaja po tem zakonu.

Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje javnih nalog v organu ali izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih nalog se ne šteje za ponovno uporabo informacij.

 

S spoštovanjem,

                   Župan Občine Bled

                   Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Osnovni podatki o katalogu

 

1.1    Naziv :

·         OBČINA BLED

naslov:       Cesta svobode 13, 4260 Bled

telefon:      04 575 01 00

fax:           04 574 12 43

e-pošta:     obcina@bled.si

ID številka za DDV: SI 75845687

matična številka: 5883539

 

1.2     Odgovorna oseba:

·         Janez Fajfar, župan Občine Bled

 

1.3      Oblike dostopa:

·         na spletnem naslovu:       www:obcina.bled.si

·         tiskana oblika:                  dostopna na sedežu

 

1.4         Datum:

·         prve objave kataloga:      30.01.2006

·         zadnje spremembe:        10.05.2011                

 

2.     Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1          Organigram in podatki o organizaciji Občine Bled

·         Delovno področje občine: katalog pristojnosti (povezava)
·         Organi občine: povezava

·         Seznam notranjih organizacijskih enot: povezava

·         Organigram: povezava

·         Podatki, v skladu z Zakonom o preprečevanju korupcije - funkcionarji v samoupravnih lokalnih skupnostih:

o   župan

o   podžupan

o   člani občinskega sveta - povezava 
o   člani nadzornega odbora - povezava

o   s strani organov lokalnih skupnosti imenovani člani individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah  v večinski lasti lokalnih skupnosti.

 

2.2       Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

·         Pristojne osebe:    
Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve
tel: 04 575 01 18
e-mail: andrej.erzen@bled.si
 
Vlasta Pretnar, tajnica župana
tel. 04 575 01 11

 

2.3        Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

·         Državni register: povezava

·         Predpisi EU: povezava

·         Zakonodaja EU: povezava

·         Predpisi lokalne skupnosti: povezava

·         Predpisi lokalne skupnosti po letih: povezava  

 

2.4      Seznam predlogov predpisov

·    Predlogi predpisov lokalne skupnosti 2010 - 2014: povezava (na seje OS)

·    Predlogi predpisov lokalne skupnosti 2006 – 2010: povezava (na seje OS)

·    Predlogi predpisov lokalne skupnosti 2002 – 2006: povezava (na seje OS)

 

2.5       Seje Občinskega sveta

·     seje 2010 - 2014: povezava
·     seje 2006 - 2010: povezava

·     seje 2002 - 2006: povezava

 

2.6     Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

·   Seznam strateških in programskih dokumentov
               Razvojni program Občine Bled 2009 - 2020
·   Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov

 

2.7      Seznam vrst upravnih postopkov

·         Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

 

2.8         Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejanja javne razpise/narocila

·         javni razpisi/naročila po ZJN-1

·         javni razpisi/naročila po ZJN-1a

·         drugi javni razpisi/naročila

·         razpisi delovnih mest

·         druge objave

·         javni razpisi/naročila po letih

 

2.9    Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja in drugih informatiziranih zbirk podatkov

·        Vpogled v evidence, s katerimi upravlja Občina Bled so mogoče na posameznih oddelkih občine. Vpoglede je mogoče opraviti v času uradnih ur in so brezplačni.

·         Podatki oz. informacije iz posameznih evidenc se lahko pridobijo na podlagi pisne izjave, posredujejo pa se v pisni obliki. Za posredovanje se lahko prosilcu zaračuna materialne stroške po veljavnem stroškovniku.

·         glavna knjiga proračuna

·         evidenca nepremičnin v lasti občine

·         evidenca stanovanj v lasti občine

·         digitalni topografski načrt velikih meril

·         zavezanci NUSZ

·         zavezanci DNP

·         nezazidana stavbna zemljišča in grafična baza le-teh

·         skupine stavbnih zemljišč – grafična baza

·         digitalni ortofoto načrt

·         šolski okoliši

·         lokacije športnih objektov v lasti občine 

·         lokacije spomenikov naravne in kulturne dediščine

·         evidenca določanja funkcionalnih zemljišč in parcelacije

·         druge podatkovne zbirke

 

2.10    Druge informacije javnega značaja

·         Ostale informacije s področja dela Občine Bled so dostopne na spletni strani v rubrikah: (povezava v izdelavi)

·         novice o delovanju občine: povezava
·         izvrševanje pravic z zvezi z dostopom do informacij javnega značaja: (povezava v izdelavi)
·         stroškovnik (36. člen ZDIJZ): povezava
·         letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 
                2007 - povezava
                2008 - povezava
                2009 - povezava
          2010 - povezava
        

·         strokovni napotki: -

 

 

3.      Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

·         tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

·         uradne ure oseb za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

                                -            ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure

                                -            sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure

                                -            petek: od 8.00 do 12.00 ure

·        dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: -

·         delni dostop: -

·         stroškovnik: povezava

 

 

4.       Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

____

V letu 2010 so bile najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja z naslednjih področij dela: povezava

________________________________________

ZADNJI DOKUMENTI
 
KONTAKTNI PODATKI

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled

ID številka za DDV: SI 75845687
matična številka: 5883539
 
telefon: +386 (0)4 575 01 00
fax:+386 (0)4 574 12 43

URADNE URE (v skladu z Odredbo o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v občinski upravi Občine Bled, ki velja od 1.10.2008, dalje):

SPREJEMNA PISARNA posluje vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa Občine Bled:

  • ponedeljek, torek, četrtek:od 8.00 do 15.00 ure
  • sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure
  • petek: od 8.00 do 13.00 ure

OBČINSKA UPRAVA - uradne ure za stranke:

  • ponedeljek: od 8.00 do 12.00 ure
  • sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure
  • petek:od 8.00 do 12.00 ure
  • Uradne ure po telefonu so enake kot uradne ure za stranke. покрывало на диван
Vse pravice pridržane. Produkcija: Perftech.si